Language: 
To browser these website, it's necessary to store cookies on your computer.
The cookies contain no personal information, they are required for program control.
  the storage of cookies while browsing this website, on Login and Register.

Storing Cookies (See : http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm ) help us to bring you our services at overunity.com . If you use this website and our services you declare yourself okay with using cookies .More Infos here:
https://overunity.com/5553/privacy-policy/
If you do not agree with storing cookies, please LEAVE this website now. From the 25th of May 2018, every existing user has to accept the GDPR agreement at first login. If a user is unwilling to accept the GDPR, he should email us and request to erase his account. Many thanks for your understanding

User Menu

Custom Search

Author Topic: Using Runic energy to support cancer patients  (Read 5608 times)

Offline truongcongduc4

  • Newbie
  • *
  • Posts: 36
Using Runic energy to support cancer patients
« on: April 07, 2021, 05:28:29 PM »
Xin chào các bạn, tôi xin phép đăng bài viết của mình về nghiên cứu nhỏ của tôi. Sử dụng biểu tượng năng lượng Runic để thanh tẩy đi năng lượng của khối u và các loại năng lượng bệnh tật khác. Lưu ý là tôi sử dụng từ "thanh tẩy" chứ không phải là từ "điều trị", và tất cả những gì tôi biết là do cảm nhận của cá nhân tôi cũng như của những người tập khí công, mà tôi quen biết, đã kể lại.

Hello friends, I would like to publish my article on my little research. Use the Runic energy symbol to purify tumor energy and other disease energies. Note that I use the word "purify" rather than the word "treat", and all I know is due to my personal feelings as well as those of the qigong practitioners, with whom I know, told.

Biểu tượng năng lượng Runic mà tôi muốn nói tới là Uruz. Tôi không cảm nhận được những biểu tượng năng lượng Runic khác có tác dụng thanh tẩy giống như tôi muốn. Nếu bạn muốn biết nó có lịch sử như thế nào thì bạn hãy Google từ "Runic Uruz".

The Runic energy symbol that I want to talk about is the Uruz. I can't feel the other Runic energy symbols having the same purifying effect I would like. If you want to know how historical it is, Google the word "Runic Uruz".

Tôi chỉ muốn giới thiệu cho bạn những gì tôi cảm nhận được và những gì tôi biết. Năng lượng của biểu tượng Uruz có khả năng thanh tẩy tất cả loại năng lượng nào không tương thích với năng lượng của cơ thể con người. Có nghĩa là, khi đeo biểu tượng năng lượng Uruz này, tất cả loại năng lượng không tương thích đều được đẩy ra khỏi cơ thể thông qua đường kinh lạc và thải ra ngoài theo các ngón tay và các ngón chân.

I just wanted to show you what I feel and what I know. The energy of the Uruz symbol is capable of purifying all types of energy incompatible with the energy of the human body. That is, when wearing this Uruz energy symbol, all incompatible energy is pushed out of the body through the meridian and excreted by the fingers and toes.

Khối u có năng lượng khác với cơ thể nên năng lượng của nó sẽ bị thải ra ngoài. Khi năng lượng sự sống của khối u bị mất đi thì khối u sẽ bị suy yếu và từ đó hỗ trợ cho bệnh nhân bị ung thư. Tôi biết điều này vì tôi có một cái khối u ở tay phải của mình. Tôi cảm nhận được năng lượng của khối u bị thải ra ngoài các ngón tay của tôi khi tôi đeo biểu tượng năng lượng Uruz.

The tumor has a different energy from the body, so its energy will be expelled. When the life energy of the tumor is lost, the tumor will be weakened and thereby supporting the cancer patient. I know this because I have a lump in my right hand. I felt the tumor's energy being released from my fingers as I put on the Uruz energy symbol.

Một vài người bạn tôi quen có khả năng ngoại cảm đã cảm nhận được dòng năng lượng xấu của khối u trên tay tôi bị xì ra ngoài qua các ngón tay. Họ biết là nó cũng có tác dụng thanh tẩy tương tự với họ. Nếu bạn có quen ai có khả năng ngoại cảm thì bạn có thể làm cái biểu tượng Uruz đó và đem đến cho họ cảm nhận thử. Sẽ thú vị đây. Tôi không khẳng định là nó có thể làm tan biến khối u hay không. Tôi chỉ thấy là khối u của tôi đã không phát triển thêm nữa. Với tôi, đó làm một điều tốt.

A few friends I know with extrasensory abilities have felt that the bad energy of the tumor in my hand was leaking out through my fingers. They know it has a similar cleansing effect to them. If you know someone with psychic abilities you can make that Uruz emblem and give them a taste. It will be interesting. I am not sure if it can dissolve the tumor. I just saw that my tumor didn't grow any more. To me, that does a good thing.

Tôi và bạn tôi đã tổ hợp các biểu tượng lại với nhau để tăng sức mạnh thanh tẩy lên gấp nhiều lần. Tôi sẽ đăng chúng ở phần đăng sau.

My friend and I combined the symbols to increase the purification power many times. I will post them later.

Bạn có thể tham khảo các bài viết trên blog riêng của tôi.
You can refer to my own blog posts.
https://congnghekeshe.blogspot.com/2020/05/bieu-tuong-uruz.html

Sorry for my English. I use Google Translate for English version. I come from Viet Nam.

Offline truongcongduc4

  • Newbie
  • *
  • Posts: 36
Re: Using Runic energy to support cancer patients
« Reply #1 on: April 13, 2021, 04:02:28 PM »
Bài viết thứ 2 này xin giới thiệu các bạn bộ tổ hợp 8 biểu tượng năng lượng Runic Uruz.
This 2nd post introduces you to the 8-energy Runic Uruz combination set.

Năng lượng của một biểu tượng thì rất yếu và tác dụng thanh tẩy không nhiều.
The energy of a symbol is very weak and the purifying effect is not much.

Để nâng cao sức mạnh thì chúng ta cần tổ hợp chúng lại theo một trật tự nhất định.
To increase the strength, we need to combine them in a certain order.

Chúng tôi đã sử dụng khả năng ngoại cảm để kết nối với Bề Trên và nhận được bản thiết kế đơn giản này.
We used telepathy to connect with the Superior and received this simple blueprint.

Bạn có thể tham khảo chi tiết của bản thiết kế này ở liên kết sau:
You can refer to the details of this blueprint at the following link:

https://congnghekeshe.blogspot.com/2020/06/uruz-combination.html